CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Hide details for 20012001
5
Show details for 12/200112/2001
8
Show details for 11/200111/2001
6
Show details for 10/200110/2001
5
Show details for 9/20019/2001
14
Show details for 8/20018/2001
17
Show details for 7/20017/2001
5
Show details for 6/20016/2001
9
Show details for 5/20015/2001
8
Show details for 4/20014/2001
12
Hide details for 3/20013/2001
24/2001/QĐ-UB30/03/2001Attachment IconV/v "Ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Bình Phước"
23/2001/QĐ-UB29/03/2001Attachment IconV/v Ban hành kế hoạch triển khai phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22/2001/QĐ-UB29/03/2001Attachment IconV/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Bình Phước
21/2001/QĐ-UB29/03/2001Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Bình Phước
20/2001/QĐ-UB21/03/2001Attachment Iconv/v Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển đợt 1 năm 2001
19/2001/QĐ-UB19/03/2001V/v Bổ sung thêm địa bàn phụ trách của Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập
18/2001/QĐ-UB16/03/2001V/v thành lập Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty cấp thoát nước -tỉnh Binh Phước
17/2001/QĐ-UB15/03/2001V/v Bổ sung chỉ tiêu kế hoạch khai thác lâm sản phụ vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế -xã hội năm 2001 của tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 03/2001/QĐ-UB ngày 15/01/2001 của UBND tỉnh
16/2001/QĐ-UB09/03/2001V/v Điều chỉnh quyết định số 100/2000/QĐ-UB ngày 31/12/2000 của UBND tỉnh
15/2001/QĐ-UB05/03/2001Attachment IconV/v Ban hành đơn giá lập lưới tọa độ địa chính, đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng kí thống kê, cấp GCN QSD đất
8/2001/CT-UB21/03/2001Attachment IconV/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về An toàn -Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ năm 2001
6/2001/CT-UB01/03/2001Attachment IconV/v tăng cường công tác quản lí hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
5
Show details for 2/20012/2001
9
Show details for 1/20011/2001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470