CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Hide details for 12/200212/2002
81/2002/QĐ-UB26/12/2002Attachment IconV/v Phê duyệt đề án phân cấp quản lí chi sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế và các Ban quản lí rừng phòng hộ về cho huyện, thị quản lí
80/2002/QĐ-UB26/12/2002Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá bồi thường đất, nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu Dự án thuỷ điện Srok Phu Miêng, tỉnh Bình Phước
77/2002/QĐ-UB09/12/2002Attachment IconV/v Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Bình Phước
76/2002/QĐ-UB09/12/2002Attachment IconV/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban tư páhp xã, phường, thị trấn trên đia bàn tỉnh Bình Phước
31/2002/CT-UB12/12/2002Attachment IconV/v Tăng cường công tác phòng chống sốt rét
30/2002/CT-UB06/12/2002Attachment IconV/v Tăng cường công tác quản lí vũ khí-vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong tình hình mới
5
Show details for 11/200211/2002
13
Show details for 10/200210/2002
6
Show details for 9/20029/2002
13
Show details for 8/20028/2002
8
Show details for 7/20027/2002
10
Show details for 6/20026/2002
5
Show details for 5/20025/2002
5
Show details for 4/20024/2002
10
Show details for 3/20023/2002
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470