CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Hide details for 20032003
11
Show details for 6/20036/2003
9
Show details for 5/20035/2003
12
Hide details for 4/20034/2003
41/2003/QĐ-UB29/04/2003Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục năm 2003
40/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Mức thu phí trông giữ đối với các phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
39/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Thành lập Đội Quản lí thị trường số 9 trực thuộc Chi cục Quản lí thị trường tỉnh Bình Phước
38/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Thành lập đội Quản lí thị trường số 8 trực thuộc Chi cục quản lí thị trường tỉnh Bình Phước
37/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Thành lập Hạt kiểm lâm huyện Bù Đốp trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước
36/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Bình Phước
35/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Bổ sung chức năng cho Hạt Phúc kiểm lâm sản QL.13 tỉnh Bình Phước
34/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nàh riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh
33/2003/QĐ-UB14/04/2003Attachment IconV/v Chuẩn y Quy chế hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước
32/2003/QĐ-UB14/04/2003Attachment IconV/v Thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng hành lang an toàn lưới điện phục vụ thi công các công trình điện khí hoá trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31/2003/QĐ-UB14/04/2003Attachment IconV/v Thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng hành lang an toàn lưới điện phục vụ thi công các công trình điện khí hoá trên địa bàn tỉnh
5/2003/CT-UB29/04/2003Attachment IconV/v Phát hành công trái giáo dục năm 2003
14
Show details for 3/20033/2003
9
Show details for 2/20032/2003
7
Show details for 1/20031/2003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8605
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470