CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Hide details for 20032003
11
Hide details for 6/20036/2003
59/2003/QĐ-UB30/06/2003Attachment IconV/v Cho phép thành Hội Khuyến học và công nhận Ban chấp hành lâm thời Hội Khuyến học tỉnh Bình Phước
58/2003/QĐ-UB26/06/2003Attachment IconV/v Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh
57/2003/QĐ-UB16/06/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, khu phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Bù Đốp
56/2003/QĐ-UB16/06/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, khu phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Lộc Ninh
55/2003/QĐ-UB16/06/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, sóc, khu phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Bình Long
54/2003/QĐ-UB16/06/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, sóc, khu phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Chơn Thành
52/2003/QĐ-UB09/06/2003Attachment IconV/v Thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Phước
51/2003/QĐ-UB06/06/2003Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá bồi thường đất, nhà cửa, vật kiến trúc và hoa màu Dự án Nhà máy xi măng Bình Phước
50/2003/QĐ-UB04/06/2003Attachment IconV/v Điều chỉnh đơn giá đất lâm nghiệp trong Quyết định số 86/2001/QĐ-UB ngày 12/11/2001
11/2003/CT-UB17/06/2003Attachment IconV/v Thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thụ tướng Chính Phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng
10/2003/CT-UB02/06/2003Attachment IconV/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2003/TT-BXD ngày 14/03/2003 của Bộ Xây dựng
9
Show details for 5/20035/2003
12
Show details for 4/20034/2003
14
Show details for 3/20033/2003
9
Show details for 2/20032/2003
7
Show details for 1/20031/2003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8605
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470