CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
89
Hide details for 20022002
6
Hide details for 12/200212/2002
81/2002/QĐ-UB26/12/2002Attachment IconV/v Phê duyệt đề án phân cấp quản lí chi sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế và các Ban quản lí rừng phòng hộ về cho huyện, thị quản lí
80/2002/QĐ-UB26/12/2002Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá bồi thường đất, nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu Dự án thuỷ điện Srok Phu Miêng, tỉnh Bình Phước
77/2002/QĐ-UB09/12/2002Attachment IconV/v Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Bình Phước
76/2002/QĐ-UB09/12/2002Attachment IconV/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban tư páhp xã, phường, thị trấn trên đia bàn tỉnh Bình Phước
31/2002/CT-UB12/12/2002Attachment IconV/v Tăng cường công tác phòng chống sốt rét
30/2002/CT-UB06/12/2002Attachment IconV/v Tăng cường công tác quản lí vũ khí-vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong tình hình mới
5
Show details for 11/200211/2002
13
Show details for 10/200210/2002
6
Show details for 9/20029/2002
13
Show details for 8/20028/2002
8
Show details for 7/20027/2002
10
Show details for 6/20026/2002
5
Show details for 5/20025/2002
5
Show details for 4/20024/2002
10
Show details for 3/20023/2002
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
7571
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470