CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Show details for 11/201211/2012
34
Show details for 10/201210/2012
35
Show details for 9/20129/2012
62
Show details for 8/20128/2012
37
Show details for 7/20127/2012
29
Show details for 6/20126/2012
39
Show details for 5/20125/2012
29
Show details for 4/20124/2012
50
Show details for 3/20123/2012
20
Show details for 2/20122/2012
17
Hide details for 1/20121/2012
145/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconSửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điểu 3, Quyết định 1453/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Bình Phước quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
127/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconBan hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
125/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước
124/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconCông nhận Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước, khóa II, hiệm kỳ 2011 - 2016
123/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconKiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh Bình Phước
111/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconVề việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Bình Phước
108/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconVề việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
107/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconVề việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Hoàng Hưng Thịnh, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
87/QĐ-UBND12/01/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Bù Đốp
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470