CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Hide details for 20132013
98
Show details for 12/201312/2013
44
Show details for 11/201311/2013
27
Show details for 10/201310/2013
27
Show details for 9/20139/2013
41
Hide details for 8/20138/2013
1594/QĐ-UBND29/08/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Chơn Thành
1593/QĐ-UBND29/08/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Bình Long
1592/QĐ-UBND29/08/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Đồng Xoài
1587/QĐ-UBND29/08/2013Attachment IconCông nhận Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật huyện Bù Đăng, khóa I, nhiệm kỳ 2013-2018
1586/QĐ-UBND29/08/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước
1573/QĐ-UBND27/08/2013Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
1570/QĐ-UBND23/08/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh giai đoạn 2013-2020
1569/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconGiao bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm học 2013-2014
1568/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconThay đổi nhân sự các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các Hội đồng cấp tỉnh có Giám đốc Sở Nội vụ tham gia
1567/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án đào tạo học vấn, giáo dục hướng nghiệp cho thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020
1558/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước
1556/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconThành lập Phòng Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
1555/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Bình Phước
1550/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình phước giai đoạn 2011-2020
1538/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Bình Phước
1533/QĐ-UBND20/08/2013Attachment IconKiện toàn Ban quản lý dự án phòng, chống sốt rét - Quỹ toàn cầu tỉnh Bình Phước
1532/QĐ-UBND20/08/2013Attachment IconVề việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện Bù Gia Mập
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470