CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Hide details for 20132013
98
Show details for 12/201312/2013
44
Hide details for 11/201311/2013
2615/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconGiao Kế hoạch điều hòa vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 cho ngành y tế
2352/QĐ-UBND29/11/2013Attachment IconThành lập Ban Tổ chức và Ban Thư ký giúp việc Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước
2347/QĐ-UBND29/11/2013Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Nam An Lộc
2311/QĐ-UBND28/11/2013Attachment IconGiao kế hoạch điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 về nước sạch và vệ sinh môi trường, Chương trình việc làm và dạy nghề, Chương trình giáo dục và đào tạo
2307/QĐ-UBND28/11/2013Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa vốn XDCB tập trung năm 2013, tỉnh Bình Phước
2300/QĐ-UBND28/11/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh
2284/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconSửa đổi, bổ sung Điểu 3 Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 07/7/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước
2283/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconThành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước
2282/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước
2281/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước
2278/QĐ-UBND27/11/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Đề án thí điểm khoán quản lý và bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2233/QĐ-UBND26/11/2013Attachment IconGiao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND huyện Bù Gia Mập và UBND một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bù Gia Mập sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
2232/QĐ-UBND26/11/2013Attachment IconGiao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Hớn Quản cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
2231/QĐ-UBND26/11/2013Attachment IconGiao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND huyện Lộc Ninh và UBND một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
2230/QĐ-UBND26/11/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
2187/QĐ-UBND19/11/2013Attachment IconThành lập Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng
2179/QĐ-UBND19/11/2013Attachment IconPhê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Phước
2156/QĐ-UBND14/11/2013Attachment IconPhê duyệt các chương trình, đề án khuyến công địa phương (đợt II) năm 2013
2144/QĐ-UBND13/11/2013Attachment IconPhân bổ kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ đợt 1 năm 2013 cho các huyện, thị xã
2138/QĐ-UBND08/11/2013Attachment IconVề việc thành lập Tổ xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470