CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Hide details for 20132013
98
Hide details for 12/201312/2013
2677/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconVề việc công bố Danh mục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
2670/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bù Gia Mập
2669/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Đồng Phú
2657/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconPhân bổ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo (đợt 3) người cận nghèo và học sinh, sinh viên năm 2013
2647/QĐ-UBND30/12/2013Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa nội bộ vốn XDCB tập trung nguồn ngân sách địa phương; vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 và kế hoạch vốn khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2012-2013
2644/QĐ-UBND30/12/2013Attachment IconBan hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020
2630/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconPhê duyệt vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước; Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2014 - 2018
2629/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014 của Thanh tra tỉnh
2628/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconVề việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, xuất nhập cảnh và kiểm dịch động vật tại cửa khẩu Tân Tiến, huyện Bù Đốp
2621/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconGiao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 - tỉnh Bình Phước
2620/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconGiao Kế hoạch vốn đầu tư XDCB tập trung năm 2014 - tỉnh Bình Phước
2619/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconGiao Kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 - tỉnh Bình Phước
2618/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt giao chỉ tiêu Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 cho các dự án cơ sở trên địa bàn tỉnh
2616/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconĐiều chỉnh tên danh mục dự án thuộc Kế hoạch vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2013
2615/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconGiao Kế hoạch điều hòa vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 cho ngành y tế
2614/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh giai đoạn 2013-2020
2613/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconGiao Kế hoạch bổ sung vốn từ ngân sách Trung ương để thực hiện di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai và ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh năm 2013
2597/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconBan hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2014 trân địa bàn tỉnh Bình Phước
2596/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính và công tác Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2595/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconVề việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
2593/QĐ-UBND24/12/2013Attachment IconBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan Tư pháp địa phương
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470