CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Hide details for 20142014
104
Show details for 12/201412/2014
15
Show details for 11/201411/2014
29
Show details for 10/201410/2014
40
Show details for 9/20149/2014
47
Show details for 8/20148/2014
42
Show details for 7/20147/2014
45
Show details for 6/20146/2014
39
Show details for 5/20145/2014
26
Show details for 4/20144/2014
25
Show details for 3/20143/2014
10
Hide details for 2/20142/2014
377/QĐ-UBND27/02/2014Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương (đợt 1) năm 2014
354/QĐ-UBND25/02/2014Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch công tác ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2014
350/QĐ-UBND25/02/2014Attachment IconGiao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính giai đoạn 2014 - 2015
347/QĐ-UBND25/02/2014Attachment IconGiao chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014 - tỉnh Bình Phước
308/QĐ-UBND14/02/2014Attachment IconVề việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
307/QĐ-UBND14/02/2014Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự năm 2014
306/QĐ-UBND14/02/2014Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6/CT-UBND28/02/2014Attachment IconV/v triển khai thi hành Luật Đất đai
5/2014/CT-UBND28/02/2014Attachment IconV/v tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4/2014/QĐ-UBND28/02/2014Attachment IconV/v đính chính Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 17/1/2014 của UBND tỉnh
34
Show details for 1/20141/2014
497
Show details for 20132013
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470