CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Show details for 10/201510/2015
22
Show details for 9/20159/2015
50
Show details for 8/20158/2015
40
Show details for 7/20157/2015
22
Show details for 6/20156/2015
18
Hide details for 5/20155/2015
1057/QĐ-UBND28/05/2015Attachment Icon v/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1019/QĐ-UBND28/05/2015Attachment Iconv/v ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
955/QĐ-UBND21/05/2015Attachment Iconv/v bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông thôn tỉnh Bình Phước
955/QĐ-UBND21/05/2015Attachment Iconv/v bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông thôn tỉnh Bình Phước
948/QĐ-UBND20/05/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
913/QĐ-UBND15/05/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch thu, chi Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2015
911/QĐ-UBND15/05/2015Attachment Iconv/v phê duyệt bổ sung Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn
908/QĐ-UBND15/05/2015Attachment Iconv/v ban hành bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
880/QĐ-UBND12/05/2015Attachment Iconv/v giao kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015
873/QĐ-UBND11/05/2015Attachment Iconv/v phê duyệt phương án vận hành lưới điện trong trường hợp mất cân đối cung cầu về công suất trên hệ thống điện năm 2015 trên tỉnh Bình Phước
11/2015/QĐ-UBND28/05/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
10/2015/QĐ-UBND26/05/2015Attachment Iconv/v quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9/2015/QĐ-UBND22/05/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ban Tiếp công dân tỉnh Bình Phước
8/2015/QĐ-UBND12/05/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh BP
7/2015/QĐ-UBND12/05/2015Attachment Iconv/v bãi bỏ Quyết định 144/1999/QĐ-UBND ngày 24/6/1999; Quyết định số 02/2002/QĐ-UBND ngày 22/01/2002; Quyết định 106/2004/QĐ-UBND ngày 16/11/2004 của UBND tỉnh
6/CT-UBND15/05/2015Attachment Iconv/v tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470