CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Show details for 10/201510/2015
22
Show details for 9/20159/2015
50
Show details for 8/20158/2015
40
Show details for 7/20157/2015
22
Hide details for 6/20156/2015
1328/QĐ-UBND29/06/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh BP
1326/QĐ-UBND26/06/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bp
1298/QĐ-UBND25/06/2015Attachment Iconv/v kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng và quy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 9001:2008
1297/QĐ-UBND25/06/2015Attachment Iconv/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Bình phước
1294/QĐ-UBND25/06/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đến năm 2030
1290/QĐ-UBND25/06/2015Attachment Iconv/v ban hành danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh BP
1286/QĐ-UBND24/06/2015Attachment Iconv/v thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Phước
1285/QĐ-UBND24/06/2015Attachment Iconv/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
1246/QĐ-UBND18/06/2015Attachment Iconv/v quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Riềng
1245/QĐ-UBND18/06/2015Attachment Iconv/v quy định tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Phú Riềng
1220/QĐ-UBND16/06/2015Attachment Iconv/v ban hành kế hoạch Quản lý chất thải y tế tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025
1215/QĐ-UBND16/06/2015Attachment Iconv/v tạm giao biên chế công chức hành chính cho UBND huyện Phú Riềng
1191/QĐ-UBND11/06/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa, người và phương tiện qua lối mở Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
1154/QĐ-UBND09/06/2015Attachment Icon v/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
16/2015/QĐ-UBND30/06/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác cầu; phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước
15/2015/QĐ-UBND12/06/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/2015/QĐ-UBND12/06/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470