CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Show details for 10/201510/2015
22
Show details for 9/20159/2015
50
Hide details for 8/20158/2015
1907/QĐ-UBND31/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Phương án kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2016
1897/QĐ-UBND26/08/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011-2020
1853/QĐ-UBND25/08/2015Attachment Iconv/v phân phối lãi cho vay giải quyết việc làm quý II/2015
1843/QĐ-UBND24/08/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 7/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh
1838/QĐ-UBND24/08/2015Attachment Iconv/v ban hành Bảng xếp loại đường bộ để tính cuốc vận tải trên địa bàn tỉnh Bình phước
1836/QĐ-UBND24/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình phước năm 2015
1828/QĐ-UBND21/08/2015Attachment Iconv/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
1810/QĐ-UBND19/08/2015Attachment Iconv/v ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
1781/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã Phước Long
1780/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Lộc Ninh
1779/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã Đồng Xoài
1777/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Bù Đốp
1776/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Bù Đăng
1775/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Bù Gia Mập
1774/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Chơn Thành
1773/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Hớn Quản
1772/QĐ-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã Bình Long
1737/QĐ-UBND12/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2014-2019
1724/QĐ-UBND10/08/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ấp 2, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470