CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Show details for 10/201510/2015
22
Hide details for 9/20159/2015
2108/QĐ-UBND29/09/2015Attachment Iconv/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
2094/QĐ-UBND29/09/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước
2055/QĐ-UBND22/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
2026/QĐ-UBND17/09/2015Attachment Iconv/v đổi tên và kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Phước
1990/QĐ-UBND09/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
1969/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế Dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng Nhà máy Xi măng Bình Phước
1964/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v công nhận đô thị Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
1959/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Tiến Thành - thị xã Đồng Xoài
1955/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v cho phép thành lập Hiệp hội vận tải ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1952/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ câu lạc bộ Võ thuật Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước
1950/QĐ-UBND04/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư - dân cư ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh BP
1922/QĐ-UBND01/09/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế phối hợp Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh BP
1916/QĐ-UBND01/09/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến mủ cao su Nghĩa Trung, xã Nghĩa Trung huyện Bù Đăng, tỉnh BP
34/2015/QĐ-UBND18/09/2015Attachment Iconv/v quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước
33/2015/QĐ-UBND17/09/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019
32/2015/QĐ-UBND17/09/2015Attachment Iconban hành Quy định về quản lý và sử dụng diện tích cao su trồng trên đất rừng sản xuất
31/2015/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
30/2015/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định về phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác, bảo trì và tổ chức giao thông; phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác, bảo trì các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
29/2015/QĐ-UBND07/09/2015Attachment Iconv/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28/2015/QĐ-UBND01/09/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470