CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Show details for 10/201510/2015
22
Show details for 9/20159/2015
50
Show details for 8/20158/2015
40
Show details for 7/20157/2015
22
Show details for 6/20156/2015
18
Show details for 5/20155/2015
18
Show details for 4/20154/2015
19
Show details for 3/20153/2015
13
Hide details for 2/20152/2015
377/QĐ-UBND24/02/2015Attachment Iconv/v thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước
374/QĐ-UBND14/02/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020
359/QĐ-UBND12/02/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
356/QĐ-UBND12/02/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm tỉnh Bình Phước
318/QĐ-UBND09/02/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
312/QĐ-UBND06/02/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
311/QĐ-UBND06/02/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các xã, thị trấn vùng Tây Nguyên thuộc 02 huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đăng giai đoạn 2015-2020
295/QĐ-UBND04/02/2015Attachment Iconv/v ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Bình Phước
280/QĐ-UBND03/02/2015Attachment Iconv/v phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Thành viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
257/QĐ-UBND02/02/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bình Phước
243/QĐ-UBND02/02/2015Attachment Iconv/v ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh
4/2015/QĐ-UBND05/02/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3/2015/CT-UBND12/02/2015Attachment Iconv/v tăng cường thực hiện công tác bồi dưỡng kỹ năng sống, kiến thức về gia đình cho thanh niên
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470