CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Hide details for 20162016
91
Show details for 12/201612/2016
39
Show details for 11/201611/2016
24
Show details for 10/201610/2016
24
Show details for 9/20169/2016
51
Show details for 8/20168/2016
39
Show details for 7/20167/2016
58
Show details for 6/20166/2016
34
Hide details for 5/20165/2016
1247/QĐ-UBND30/05/2016Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo Vận động Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Phước
1246/QĐ-UBND30/05/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bình Phước
1234/QĐ-UBND27/05/2016Attachment IconHủy bỏ quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 14/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh
1212/QĐ-UBND26/05/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bù Đốp
1209/QĐ-UBND26/05/2016Attachment IconĐiều chỉnh Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh
1205/QĐ-UBND26/05/2016Attachment IconCông bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014 và dự toán ngân sách năm 2016, tỉnh Bình Phước
1203/QĐ-UBND26/05/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước
1199/QĐ-UBND26/05/2016Attachment IconBan hành Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020
1186/QĐ-UBND23/05/2016Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bình Phước
1185/QĐ-UBND23/05/2016Attachment IconCủng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo chống mù chữ - phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước
1181/QĐ-UBND23/05/2016Attachment IconPhê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016
1167/QĐ-UBND19/05/2016Attachment IconBan hành Chương trình hành động về triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới
1163/QĐ-UBND19/05/2016Attachment IconGiao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 từ nguồn vượt thu năm 2015
1144/QĐ-UBND18/05/2016Attachment IconBan hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1142/QĐ-UBND18/05/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước
1140/QĐ-UBND17/05/2016Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở công nhân và chuyên gia khu công nghiệp Minh Hưng III xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
1138/QĐ-UBND17/05/2016Attachment IconBan hành Quy định trình tự, thủ tục, giải quyết hồ sơ theo cơ chế "Một cửa liên thông" trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu được thực hiện tại Ban QLKKT tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470