CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Hide details for 20162016
91
Show details for 12/201612/2016
39
Show details for 11/201611/2016
24
Hide details for 10/201610/2016
2760/QĐ-UBND31/10/2016Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ khu đất nhà ở xã hội thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thị trấn Tân Phú huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
2759/QĐ-UBND31/10/2016Attachment IconCông bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2015-2016
2755/QĐ-UBND31/10/2016Attachment IconPhê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016
2665/QĐ-UBND26/10/2016Attachment IconV/v phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ấp 1, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành
2664/QĐ-UBND26/10/2016Attachment IconV/v phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành
2650/QĐ-UBND25/10/2016Attachment IconBan hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng theo chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy
2586/QĐ-UBND17/10/2016Attachment IconPhê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước năm 2016
2562/QĐ-UBND12/10/2016Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa vốn đầu tư XDCB năm 2016 đối với danh mục chuẩn bị đầu tư để trả nợ mua xi măng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015
2551/QĐ-UBND10/10/2016Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đại Nam, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
2529/QĐ-UBND07/10/2016Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Bù Đốp
2528/QĐ-UBND07/10/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2014-2020
2526/QĐ-UBND07/10/2016Attachment IconCông bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2522/QĐ-UBND05/10/2016Attachment IconThành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất
2518/QĐ-UBND05/10/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp và thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức hành nghề công chứng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
44/2016/QĐ-UBND25/10/2016Attachment IconSửa đổi tiết 2, 3 điểm b, khoản 1, điều 4 quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao do tỉnh Bình Phước tổ chức
43/2016/QĐ-UBND25/10/2016Attachment IconSửa đổi Điểm c khoản 3 điều 1 quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định hạn mức đất cơ sở tôn giáo khi nhà nước giao đất, cấp GCNQSD đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
42/2016/QĐ-UBND12/10/2016Attachment IconBãi bỏ các chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
41/2016/QĐ-UBND12/10/2016Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 237/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp ký các quyết định cho phép thay đổi, cải cách hộ tịch, xác định lại dân tộc trong Giấy khai sinh
40/2016/QĐ-UBND05/10/2016Attachment IconBãi bỏ quyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 22/6/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước
39/2016/QĐ-UBND04/10/2016Attachment IconBãi bỏ các chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do UBND tỉnh ban hành
9/2016/NQ-HĐND17/10/2016Attachment IconV/v Ban hành quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
8/2016/NQ-HĐND17/10/2016Attachment IconChương trình giám sát của HĐ nhân dân tỉnh 2017
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470