CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Hide details for 20162016
91
Hide details for 12/201612/2016
3350/QĐ-UBND29/12/2016Attachment IconV/v ban hành Danh mục dự kiến các Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước ban hành năm 2017
3280/QĐ-UBND21/12/2016Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3279/QĐ-UBND21/12/2016Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3266/QĐ-UBND20/12/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của ngành Kế hoạch & Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3214/QĐ-UBND16/12/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành GD&ĐT trên địa bàn tỉnh
3213/QĐ-UBND16/12/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành NN&PTNT trên địa bàn tỉnh
3187/QĐ-UBND13/12/2016Attachment IconBan hành danh mục bổ sung các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước
3185/QĐ-UBND13/12/2016Attachment IconKiện toàn ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ tỉnh Bình Phước
3170/QĐ-UBND12/12/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020
3159/QĐ-UBND08/12/2016Attachment IconCông bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3141/QĐ-UBND05/12/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
3137/QĐ-UBND02/12/2016Attachment IconThành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Bình Phước
3136/QĐ-UBND02/12/2016Attachment IconPhê duyệt đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước
3102/QĐ-UBND01/12/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
79/2016/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconBãi bỏ quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của UBND tỉnh quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Phước
78/2016/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconBãi bỏ quyết định số 76/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002 và quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh Bình Phước
77/2016/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconV/v bãi bỏ Điều 9 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
76/2016/QĐ-UBND29/12/2016Attachment IconV/v ban hành quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiệm bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
75/2016/QĐ-UBND29/12/2016Attachment IconV/v bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ
74/2016/QĐ-UBND29/12/2016Attachment IconV/v ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
73/2016/QĐ-UBND28/12/2016Attachment IconV/v bãi bỏ 18 Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do UBND tỉnh ban hành
72/2016/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconBan hành định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
71/2016/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconBan hành quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình, danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quán lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
70/2016/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconBãi bỏ quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470