CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Hide details for 20172017
63
Show details for 12/201712/2017
18
Show details for 11/201711/2017
18
Show details for 10/201710/2017
23
Show details for 9/20179/2017
35
Show details for 8/20178/2017
55
Show details for 7/20177/2017
25
Show details for 6/20176/2017
17
Hide details for 5/20175/2017
1290/QĐ-UBND25/05/2017Attachment IconSửa đổi, bổ sung Điều 2 và Điều 3 của Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
1289/QĐ-UBND25/05/2017Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số nội dung chương trình II của Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh được phê duyệt kèm theo Quyết định 197/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 cũa UBND tỉnh
1287/QĐ-UBND25/05/2017Attachment IconĐiều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TW năm 2017
1286/QĐ-UBND25/05/2017Attachment IconChuyển giao chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về Giáo dục nghề nghiệp từ sở GD-ĐT sang Sở LĐ, TB&XH
1241/QĐ-UBND23/05/2017Attachment IconVề việc điều chỉnh quy hoạch khu dân cư ấp 1 xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1233/QĐ-UBND23/05/2017Attachment IconBan hành hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc, bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1190/QĐ-UBND18/05/2017Attachment IconPhê duyệt Đề cương Đề án phát triển ngành khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước đến năm 2020
1184/QĐ-UBND18/05/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án quy hoạch và quy hoạch quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Nha Bích, xã Nha Bích huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
1182/QĐ-UBND18/05/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư ấp 2, xã Minh Thành, huyện Chơn hành, tỉnh Bình Phước
1130/QĐ-UBND15/05/2017Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2025
1116/QĐ-UBND15/05/2017Attachment IconGiao chỉ tiêu phân bổ nguồn vốn vay giải quyết việc làm năm 2017
1099/QĐ-UBND15/05/2017Attachment IconGiao dự toán vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh
1087/QĐ-UBND12/05/2017Attachment IconBan hành định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1066/QĐ-UBND08/05/2017Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
1051/QĐ-UBND05/05/2017Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo hoạt động hè Bình Phước
22/2017/QĐ-UBND30/05/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 78/2005/QĐ-UB ngày 01/8/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước
21/2017/QĐ-UBND08/05/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh
32
Show details for 4/20174/2017
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470