CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Hide details for 20172017
63
Show details for 12/201712/2017
18
Show details for 11/201711/2017
18
Show details for 10/201710/2017
23
Hide details for 9/20179/2017
2464/QĐ-UBND29/09/2017Attachment IconV/v phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
2451/QĐ-UBND29/09/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở LĐ, TB&XH
2428/QĐ-UBND28/09/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Minh Thành, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành
2349/QĐ-UBND22/09/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bình Phước
2336/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở TT&TT trên địa bàn tỉnh BP thực hiện tại trung tâm hành chính công tỉnh
2333/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconPhê duyệt đề án thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020
2332/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconCông bố bộ thủ tục hành chính thuộc quyền quản lý và giải quyết của ngành Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm Hành chính công
2325/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconBổ sung mục dự kiến các quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành trong năm 2017
2292/QĐ-UBND18/09/2017Attachment IconPhân bổ trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác ứng phó, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
2274/QĐ-UBND18/09/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài
2273/QĐ-UBND18/09/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã ĐX
2212/QĐ-UBND06/09/2017Attachment IconBan hành định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh BP
2201/QĐ-UBND06/09/2017Attachment IconPhê duyệt đề cương đề án phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
38/2017/QĐ-UBND27/09/2017Attachment IconBãi bỏ các Chỉ thị, quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND tỉnh ban hành
37/2017/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconBãi bỏ các Chỉ thị, quyết định quy phạm pháp trong lĩnh vực an ninh, trật tự do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
7/2017/QĐ-UBND11/09/2017Attachment IconBan hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin
6/2017/QĐ-UBND22/09/2017Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Đồng Xoài
6/2017/QĐ-UBND06/09/2017Attachment IconBan hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện
5/2017/QĐ-UBND22/09/2017Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đồng Xoài
4/2017/QĐ-UBND22/09/2017Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Đồng Xoài
3/2017/QĐ-UBND22/09/2017Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã Đồng Xoài
2/2017/QĐ-UBND22/09/2017Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế thị xã Đồng Xoài
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470