CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Hide details for 20172017
63
Show details for 12/201712/2017
18
Show details for 11/201711/2017
18
Show details for 10/201710/2017
23
Show details for 9/20179/2017
35
Show details for 8/20178/2017
55
Show details for 7/20177/2017
25
Show details for 6/20176/2017
17
Show details for 5/20175/2017
32
Show details for 4/20174/2017
23
Show details for 3/20173/2017
21
Show details for 2/20172/2017
16
Hide details for 1/20171/2017
198/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconThành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
197/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconPhê duyệt đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
184/QĐ-UBND20/01/2017Attachment Iconban hành quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh
141/QĐ-UBND19/01/2017Attachment Iconđiều chỉnh QĐ số 2386/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh
140/QĐ-UBND19/01/2017Attachment Iconbãi bỏ QĐ số 1042/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của CTUBND tỉnh
138/QĐ-UBND19/01/2017Attachment Iconđiều chỉnh QĐ số 1479/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh
134/QĐ-UBND19/01/2017Attachment Iconđiều chỉnh quy hoạch khu đất tại khu phố Phú thanh, P tân Phú, TX ĐX thành đất thương mại dịch vụ
80/QĐ-UBND12/01/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Ban dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước
67/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconBan hành chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020
6/2017/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hận và cơ cấu tổ chức của sở VHTTDL tỉnh BP
5/2017/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconBan hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với Phòng TN&MT, UBND cáp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh
4/2017/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconBãi bỏ các chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và du lịch do UBND tỉnh ban hành
3/2017/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconBan hành quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh BP
2/CT-UBND24/01/2017Attachment IconĐẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470