CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Hide details for 20182018
37
Show details for 12/201812/2018
23
Show details for 11/201811/2018
16
Show details for 10/201810/2018
14
Show details for 9/20189/2018
13
Show details for 8/20188/2018
43
Show details for 7/20187/2018
9
Show details for 6/20186/2018
15
Show details for 5/20185/2018
17
Hide details for 4/20184/2018
924/QĐ-UBND27/04/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải thương mại, tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
852/QĐ-UBND20/04/2018Attachment IconGiao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
841/QĐ-UBND19/04/2018Attachment IconPhê duyệt danh mục di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước
813/QĐ-UBND17/04/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
805/QĐ-UBND17/04/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ về lĩnh vực Hóa chất, tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở Công thương
771/QĐ-UBND12/04/2018Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Đồng Xoài đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
693/QĐ-UBND04/04/2018Attachment IconV/v công bố TTHC lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước được thực hiện tại Trung tâm hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
690/QĐ-UBND04/04/2018Attachment IconV/v công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung việc tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25/2018/QĐ-UBND27/04/2018Attachment IconBan hành quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
24/2018/QĐ-UBND27/04/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 170/1998/QĐ-UB ngày 24/12/1998 và quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh
23/2018/QĐ-UBND23/04/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh
22/2018/QĐ-UBND17/04/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 và quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh
21/2018/QĐ-UBND17/04/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý và sử dụng diện tích cao su trồng trên đất rừng sản xuất
20/2018/QĐ-UBND04/04/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh
19/2018/QĐ-UBND04/04/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020 và quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh về sửa đổi quy định ban hành kèm theo quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013
5/CT-UBND04/04/2018Attachment IconV/v công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2018
4/CT-UBND02/04/2018Attachment IconTăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18
Show details for 3/20183/2018
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470