CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Hide details for 20182018
37
Show details for 12/201812/2018
23
Show details for 11/201811/2018
16
Show details for 10/201810/2018
14
Hide details for 9/20189/2018
2281/QĐ-UBND28/09/2018Attachment IconBan hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh
2259/QĐ-UBND28/09/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý giải quyết của sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh
2228/QĐ-UBND21/09/2018Attachment IconKiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2227/QĐ-UBND21/09/2018Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng khu tái định cư phục vụ dự án Trung tâm thương mại Đồng Xoài, phường tân Phú, thị xã Đồng Xoài
2222/QĐ-UBND20/09/2018Attachment IconBan hành tạm thời mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2220/QĐ-UBND20/09/2018Attachment IconPhê duyệt dự toán bổ sung kinh phí quy hoạch năm 2018
2164/QĐ-UBND12/09/2018Attachment IconBan hành bộ chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2162/QĐ-UBND12/09/2018Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng khu nhà phố liên kế và tái định cư phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
2116/QĐ-UBND06/09/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, tại UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh
2088/QĐ-UBND04/09/2018Attachment IconBan hành quy định về tiêu chí, phương pháp tính điểm và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
34/2018/QĐ-UBND21/09/2018Attachment IconSửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định ban hành kèm theo quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 và quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh
33/2018/QĐ-UBND21/09/2018Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước
32/2018/QĐ-UBND12/09/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31/2018/QĐ-UBND06/09/2018Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số điều số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 21/03/0217
13
Show details for 8/20188/2018
43
Show details for 7/20187/2018
9
Show details for 6/20186/2018
15
Show details for 5/20185/2018
17
Show details for 4/20184/2018
18
Show details for 3/20183/2018
11
Show details for 2/20182/2018
15
Show details for 1/20181/2018
346
Show details for 20172017
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470