CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Hide details for 20182018
37
Show details for 12/201812/2018
23
Show details for 11/201811/2018
16
Show details for 10/201810/2018
14
Show details for 9/20189/2018
13
Show details for 8/20188/2018
43
Show details for 7/20187/2018
9
Show details for 6/20186/2018
15
Show details for 5/20185/2018
17
Show details for 4/20184/2018
18
Show details for 3/20183/2018
11
Hide details for 2/20182/2018
387/QĐ-UBND13/02/2018Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Đầu ư xây dựng, kinh doanh hạ tầng chợ và khu dân cư xã Quang Minh, huyện Chơn Thành
364/QĐ-UBND12/02/2018Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
335/QĐ-UBND06/02/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bù Gia Mập
334/QĐ-UBND06/02/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
333/QĐ-UBND06/02/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Phước Long
314/QĐ-UBND05/02/2018Attachment IconBan hành mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Bình Phước
275/QĐ-UBND02/02/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
273/QĐ-UBND02/02/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
12/2018/QĐ-UBND09/02/2018Attachment IconBãi bỏ chỉ thị số 12/2013/CT-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác vận động, tiếp nhận và quản lý các chương trình, dự án nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (iNGOs) trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11/2018/QĐ-UBND08/02/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 141/1998/QĐ-UB ngày 16/11/1998 của UBND tỉnh về việc thành lập "Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Phước"
10/2018/QĐ-UBND08/02/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007, quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 23/4/2008, quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009, quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh
15
Show details for 1/20181/2018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470