CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Hide details for 20182018
37
Show details for 12/201812/2018
23
Show details for 11/201811/2018
16
Show details for 10/201810/2018
14
Show details for 9/20189/2018
13
Show details for 8/20188/2018
43
Show details for 7/20187/2018
9
Show details for 6/20186/2018
15
Show details for 5/20185/2018
17
Show details for 4/20184/2018
18
Hide details for 3/20183/2018
559/QĐ-UBND14/03/2018Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Đồng Xoài đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
503/QĐ-UBND13/03/2018Attachment IconPhê duyệt danh sách già làng tiểu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
485/QĐ-UBND12/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bù Đốp
484/QĐ-UBND12/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hớn Quản
483/QĐ-UBND12/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Bình Long
482/QĐ-UBND12/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bù Đăng
480/QĐ-UBND09/03/2018Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Đồng Xoài
478/QĐ-UBND09/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
477/QĐ-UBND09/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
476/QĐ-UBND09/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Phú Riềng
460/QĐ-UBND08/03/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương (đợt 1) năm 2018 tỉnh Bình Phước
420/QĐ-UBND02/03/2018Attachment IconPhê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
18/2018/QĐ-UBND30/03/2018Attachment IconBan hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17/2018/QĐ-UBND26/03/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16/2018/QĐ-UBND16/03/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về chi trả nhuận bút đối với các cơ quan báo chí tỉnh Bình Phước
15/2018/QĐ-UBND08/03/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/2018/QĐ-UBND06/03/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về việc công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470