CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Hide details for 20182018
37
Hide details for 12/201812/2018
3001/QĐ-UBND28/12/2018Attachment IconV/v phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Trung tâm huyện lỵ, huyện Bù Gia Mập đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030
2993/QĐ-UBND28/12/2018Attachment IconCông bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh
2977/QĐ-UBND28/12/2018Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh
2974/QĐ-UBND28/12/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2934/QĐ-UBND25/12/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ; tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, sở LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh, đơn vị trực thuộc sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành LĐ-TB&XH trên địa bàn tỉnh
2933/QĐ-UBND25/12/2018Attachment IconCông bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và danh mục quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần đến ngày 15/12/2018
2846/QĐ-UBND17/12/2018Attachment IconV/v giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2019
2845/QĐ-UBND17/12/2018Attachment IconV/v giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
2844/QĐ-UBND14/12/2018Attachment IconV/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
2794/QĐ-UBND10/12/2018Attachment IconBan hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện đề án "phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh
2770/QĐ-UBND07/12/2018Attachment IconCông bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
2769/QĐ-UBND07/12/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh
2750/QĐ-UBND04/12/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung Tâm phục vụ hành chính công tại sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh
2740/QĐ-UBND04/12/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài
2730/QĐ-UBND03/12/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tập trung kết hợp bố trí một số cơ quan nhà nước, trường học tại xã Tân Tiến huyện Đồng Phú
58/2018/QĐ-UBND28/12/2018Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
56/2018/QĐ-UBND21/12/2018Attachment IconV/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019
55/2018/QĐ-UBND21/12/2018Attachment IconV/v sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 61/2017/QĐ - UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh
54/2018/QĐ-UBND19/12/2018Attachment IconBãi bỏ các Chỉ thị, quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh BP phước trong lĩnh vực giao thông vận tải
53/2018/QĐ-UBND07/12/2018Attachment IconQuy định về quản lý dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của các đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh
17/NQ-HĐND14/12/2018Attachment IconV/v Bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
17/2018/NQ-HĐND14/12/2018Attachment IconQuy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16/NQ-HĐND14/12/2018Attachment IconĐặt tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
16/2018/NQ-HĐND14/12/2018Attachment IconBổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh.
15/NQ-HĐND14/12/2018Attachment IconV/v Phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.
15/2018/NQ-HĐND14/12/2018Attachment IconQuy định nội dung và định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470