CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Hide details for 20192019
88
Show details for 12/201912/2019
39
Show details for 11/201911/2019
41
Show details for 10/201910/2019
26
Show details for 9/20199/2019
26
Show details for 8/20198/2019
67
Show details for 7/20197/2019
19
Show details for 6/20196/2019
21
Hide details for 5/20195/2019
1127/QĐ-UBND29/05/2019Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Công nghiệp Tân Khai II, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản
1123/QĐ-UBND28/05/2019Attachment IconGiao kế hoạch vốn năm 2019
1122/QĐ-UBND28/05/2019Attachment IconCông bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương qúy I năm 2019, tỉnh Bình Phước
1117/QĐ-UBND28/05/2019Attachment IconBan hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai từ, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1117/QĐ-UBND28/05/2019Attachment Icon Ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai từ, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1116/QĐ-UBND28/05/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh
1116/QĐ-UBND28/05/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh
1081/QĐ-UBND24/05/2019Attachment IconBan hành quy định Bộ tiêu chí thôn, ấp đạt chuẩn nông thôn mới; quy trình xét công nhận, công bố thôn, ấp đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2019-2020
1076/QĐ-UBND23/05/2019Attachment IconBan hành bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
1056/QĐ-UBND22/05/2019Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Bình Long
1015/QĐ-UBND20/05/2019Attachment IconBan hành quy chế làm việc của Ban Tổ chức, Ban Nội dung hợp tác Khoa học - Công nghệ - Môi trường giữa Bộ CHQS tỉnh với sở KH&CN, sở TN&MT giai đoạn 2019-2023
992/QĐ-UBND17/05/2019Attachment IconBan hành quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
930/QĐ-UBND09/05/2019Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
885/QĐ-UBND02/05/2019Attachment IconBan hành quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
18/2019/QĐ-UBND30/05/2019Attachment IconBãi bỏ quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18/2019/QĐ-UBND30/05/2019Attachment IconBãi bỏ quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17/2019/QĐ-UBND28/05/2019Attachment IconBan hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều nguyên liệu tỉnh Bình Phước
17/2019/QĐ-UBND28/05/2019Attachment IconBan hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều nguyên liệu tỉnh Bình Phước
16/2019/QĐ-UBND24/05/2019Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Bình Phước
16/2019/QĐ-UBND24/05/2019Attachment Icon Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470