CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Hide details for 20062006
59
Hide details for 12/200612/2006
2370/QĐ-UBND29/12/2006Attachment IconVề việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tân Thành
thuộc xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
2362/QĐ-UBND29/12/2006Attachment IconVề việc phê duyệt Dự toán điều chỉnh các hạng mục thuộc
Dự án: Bảo vệ rừng và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2006
2355/QĐ-UBND29/12/2006Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và Dự toán khảo sát địa hình, khoan khảo
sát thăm dò nước ngầm và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án sửa chữa hệ cấp nước sinh hoạt tập trung ấp Bù Xa, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng
2350/QĐ-UBND29/12/2006Attachment IconVề việc thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết
khu dân cư phía Bắc Trung tâm tỉnh lỵ
2345/QĐ-UBND29/12/2006Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch hoạt động và dự toán thu - chi tài chính
năm 2007 của Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước
2336/QĐ-UBND28/12/2006Attachment IconVề việc Phê duyệt biên chế và tổ chức bộ máy điều hành
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước
2215/QD-UBND21/12/2006Attachment IconVề việc công nhận Ban Chấp hành Hội Kế hoạch hóa gia đình
tỉnh Bình Phước (nhiệm kỳ 2006 - 2010)
2213/QĐ-UBND21/12/2006Attachment IconBan hành Quy định triển khai thực hiện Quy chế giám sát
đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2169/QĐ-UBND18/12/2006Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh Đề án và dự toán: Hỗ trợ đất sản xuất,
đất ở, nhà ở, nuớc sinh họat cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo,
đời sống khó khăn tỉnh Bình Phước
2159/QĐ-UBND13/12/2006Attachment IconVề việc phê duyệt bản Điều lệ
Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Bình Long
2120//QĐ-UBND08/12/2006Attachment IconVề việc phê duyệt bản Điều lệ
của Hội Xây dựng tỉnh Bình Phước
2108/QĐ-UBND06/12/2006Attachment IconVề việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán
Công trình: Xây dựng Trung tâm Thương mại Phước Bình, huyện Phước Long
Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật (thiết kế điều chỉnh hệ thống thoát nước mưa)
2097/QĐ-UBND04/12/2006Attachment IconV/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Hội đồng Tư vấn Khuyến nông tỉnh Bình Phước
125/2006/QĐ-UBND29/12/2006Attachment IconBan hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm, bãi miễn và
định mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán
thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470