CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Hide details for 20072007
40
Show details for 12/200712/2007
43
Show details for 11/200711/2007
35
Show details for 10/200710/2007
99
Show details for 9/20079/2007
48
Show details for 8/20078/2007
55
Hide details for 7/20077/2007
1651/QĐ-UBND30/07/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất
kỳ cuối (2006 - 2010) huyện Bù Đốp
1650/QĐ-UBND30/07/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án
điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch
sử dụng đất kỳ cuối (2006 - 2010) huyện Chơn Thành
1554/QĐ-UBND30/07/2007Attachment IconGiao Kế hoạch bổ sung vốn XDCB từ nguồn vượt thu năm 2006;
vốn đầu tư tỉnh Bình Dương hỗ trợ; vốn vay KCH kênh mương, giao thông
năm 2007; vốn Dự án CSHTNT nộp lại ngân sách tỉnh Bình Phước năm 2007
1552/QĐ-UBND30/07/2007Attachment IconVề việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu chuyển giao bò giống
thuộc Dự án Chuyển giao bò giống hướng sản xuất thịt năng suất cao và
xây dựng mô hình đồng cỏ cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Phước
1549/QĐ-UBND30/07/2007Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu xây lắp
gói thầu số 01 (đoạn từ Km0 + 000 - Km13 + 950) thuộc công trình
xây dựng đường Đồng Phú - Bình Long, tỉnh Bình Phước
1548/QĐ-UBND30/07/2007Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu Xây dựng đường
Lê Duẩn từ QL 14 đến đường Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1545/QĐ-UBND30/07/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Phương án giao biên chế sự nghiệp năm 2007 - 2008
1520/QĐ-UBND26/07/2007Attachment IconVề việc phê duyệt phương án và chi phí bồi thường giải phóng
mặt bằng Dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái Bà Rá - Thác Mơ
huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
1509/QĐ-UBND25/07/2007Attachment IconVề việc phê duyệt bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ đất ở cho các
hộ dân thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL 14, đoạn đi qua thị xã Đồng Xoài
1506/QĐ-UBND25/07/2007Attachment IconVề việc giao chỉ tiêu Kế hoạch chi tiết theo Dự án
nguồn vốn XDCB năm 2007 ngành Giáo dục & Đào tạo
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470