CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Hide details for 20072007
40
Show details for 12/200712/2007
43
Show details for 11/200711/2007
35
Show details for 10/200710/2007
99
Hide details for 9/20079/2007
2018/QĐ-UBND27/09/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình
10 Trạm Y tế xã - tỉnh Bình Phước
2018/QĐ-UBND27/09/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình
10 Trạm Y tế xã - tỉnh Bình Phước
2016/QĐ-UBND27/09/2007Attachment IconVề việc điều chỉnh một số nội dung tại
Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh
2016/QĐ-UBND27/09/2007Attachment IconVề việc điều chỉnh một số nội dung tại
Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh
2010/QĐ-UBND27/09/2007Attachment IconVề việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình định canh định cư
cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg
ngày 05/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2010/QĐ-UBND27/09/2007Attachment IconVề việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình định canh định cư
cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg
ngày 05/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2009/QĐ-UBND27/09/2007Attachment IconVề việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình cho vay vốn phát triển
sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo
Quyết định 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ
trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2009/QĐ-UBND27/09/2007Attachment IconVề việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình cho vay vốn phát triển
sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo
Quyết định 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ
trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2008/QĐ-UBND27/09/2007Attachment IconVề việc mở các lớp bồi dưỡng Kỹ năng Hành chính cho
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2007
2008/QĐ-UBND27/09/2007Attachment IconVề việc mở các lớp bồi dưỡng Kỹ năng Hành chính cho
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2007
2004/QĐ-UBND25/09/2007Attachment IconVề việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán thành lập bản đồ địa chính
tỷ lệ 1/10.000 và lập bộ hồ sơ địa chính cấp GCNQSD đất lâm nghiệp
2004/QĐ-UBND25/09/2007Attachment IconVề việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán thành lập bản đồ địa chính
tỷ lệ 1/10.000 và lập bộ hồ sơ địa chính cấp GCNQSD đất lâm nghiệp
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470