CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Hide details for 20072007
40
Hide details for 12/200712/2007
2679/QĐ-UBND27/12/2007Attachment IconVề việc phê duyệt điều chỉnh dự toán quản lý dự án thuộc
Dự án Bảo vệ rừng và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2007
2678/QĐ-UBND27/12/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch điều hòa vốn đầu tư XDCB, vốn chương
trình mục tiêu quốc gia, vốn vay kiên cố hóa kênh mương năm 2007
2676/QĐ-UBND27/12/2007Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch thu, chi Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2008
2656/QĐ-UBND24/12/2007Attachment IconBan hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008
2646/QĐ-UBND24/12/2007Attachment IconVề việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ
thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020
2621/QĐ-UBND18/12/2007Attachment IconBan hành chế độ phụ cấp đối với nhân viên Thú y cấp xã
2612/QĐ-UBND18/12/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp
Sài Gòn - Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2530/QĐ-UBND11/12/2007Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán bổ sung chi phí phục vụ công tác bồi thường
công trình Sử dụng nước sau Nhà máy Thủy điện Cần Đơn
2530/QĐ-UBND11/12/2007Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán bổ sung chi phí phục vụ công tác bồi thường
công trình Sử dụng nước sau Nhà máy Thủy điện Cần Đơn
2524/QĐ-UBND10/12/2007Attachment IconCho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Bù Đăng
2508/QĐ-UBND07/12/2007Attachment IconVề việc điều chỉnh một số cụm của quy hoạch chi tiết khu dân cư ấp 1,
xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài đã được UBND tỉnh phê duyệt tại
Quyết định số 2729/QĐ-UB ngày 02/11/2000
2506/QĐ-UBND07/12/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường
từ TTHC huyện Chơn Thành đi xã Minh Hưng
2498/QĐ-UBND07/12/2007Attachment IconVề việc phê duyệt mở rộng ủy nhiệm thu thuế cho UBND thị trấn,
phường, xã, Hợp tác xã vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2496/QĐ-UBND07/12/2007Attachment IconVề việc phê duyệt chi phí bồi thường GPMB Dự án Khu Lâm viên thị xã Đồng Xoài tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước(đợt 15)
2496/QĐ-UBND07/12/2007Attachment IconVề việc phê duyệt chi phí bồi thường GPMB Dự án Khu Lâm viên thị xã Đồng Xoài tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước(đợt 15)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470