CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Hide details for 20082008
56
Show details for 12/200812/2008
16
Show details for 11/200811/2008
54
Show details for 10/200810/2008
26
Hide details for 9/20089/2008
2019/QĐ-UBND29/09/2008Attachment IconPhê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch sử dụng đất
chi tiết đối với diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch
03 loại rừng huyện Bình Long đến năm 2020
2007/QĐ- UBND26/09/2008Attachment IconĐiều chỉnh, bổ sung chính sách tái định cư
tại Quyết định 878/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh
2003/QĐ-UBND25/09/2008Attachment IconPhê duyệt Dự án đầu tư CSHT vùng đồng bào DTTS
lồng ghép với Chương trình 134, tại các xã Bình Phước, Bình Thắng
và Đa Kia, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
2002/QĐ-UBND25/09/2008Attachment IconPhê duyệt Dự án đầu tư CSHT vùng đồng bào DTTS
lồng ghép với Chương trình 134, tại các xã Lộc Tấn, Lộc Hòa
và Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
2001/QĐ-UBND25/09/2008Attachment IconPhê duyệt Dự án đầu tư CSHT vùng đồng bào DTTS lồng ghép với
Chương trình 134, tại xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
2000/QĐ-UBND25/09/2008Attachment IconPhê duyệt Dự án Đầu tư CSHT vùng đồng bào DTTS
lồng ghép với Chương trình 134, tại các xã Đoàn Kết,
Phú Sơn và Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
1988/QĐ-UBND 24/09/2008Attachment IconBan hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa tại Thanh tra tỉnh
1985/QĐ-UBND23/09/2008Attachment IconChuyển nguồn dự toán chi năm 2007
sang dự toán chi năm 2008 của ngân sách tỉnh
1981/QĐ-UBND 23/09/2008Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch và giao chỉ tiêu
biên chế sự nghiệp Y tế năm 2008 - 2009
1980/QĐ-UBND23/09/2008Attachment IconPhê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án giải phóng mặt bằng lộ giới đường trục chính vào Khu công nghiệp Minh Hưng III - Cao su Bình Long, tại ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
1961/QĐ-UBND 18/09/2008Attachment IconVề việc điều chỉnh kế hoạch kinh phí điều tra khảo sát
giá đất tỉnh Bình Phước năm 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1815/QĐ-UBND
ngày 04/9/2008 của UBND tỉnh)
1857/QĐ-UBND 12/09/2008Attachment IconVề việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
Dự án Y tế nông thôn, Hạng mục: Trung tâm Y tế Lộc Ninh
1815/2008/QĐ-UBND04/09/2008Attachment IconPhê duyệt Phương án, kế hoạch kinh phí và hướng dẫn
điều tra khảo sát giá đất tỉnh Bình Phước năm 2009
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470