CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Hide details for 20092009
111
Show details for 12/200912/2009
49
Show details for 11/200911/2009
42
Show details for 10/200910/2009
76
Show details for 9/20099/2009
90
Show details for 8/20098/2009
69
Hide details for 7/20097/2009
2116/QĐ-UBND30/07/2009Attachment IconPhê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su - Công ty TNHH Hoàn Hảo tại khoảnh 5 - Tiểu khu 386 và khoảnh 2,4 - Tiểu khu 388 thuộc Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước xã Tân Hoà, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
2108/QĐ-UBND30/07/2009Attachment Iconviệc phê duyệt chủ trương, mức giá khởi điểm để bán
đấu giá quyền sử dụng đất khu đất quy hoạch dân cư
ấp 1A, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh
2107/QĐ-UBND30/07/2009Attachment IconVề việc bãi bỏ Ủy nhiệm thu thuế một số xã trên địa bàn tỉnh
2101/QĐ-UBND30/07/2009Attachment IconKiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước
2100/QĐ-UBND30/07/2009Attachment IconKiện toàn Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước
2099/QĐ-UBND30/07/2009Attachment IconCông nhận Ban Chấp hành Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước giữa nhiệm kỳ (2006 - 2010)
2098/QĐ-UBND30/07/2009Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bình Phước.
2097/QĐ-UBND30/07/2009Attachment IconCông nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế đối với Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài
2093/QĐ-UBND30/07/2009Attachment IconPhê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Xây dựng Trường phổ thông cấp 2,3 Đăk Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
2092/QĐ-UBND30/07/2009Attachment IconPhê duyệt Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su tại khoảnh 3,4-Tiểu khu 307 Cty TNHH MTV cao su Sông Bé
2091/QĐ-UBND30/07/2009Attachment IconPhê duyệt Dự án khoanh nuôi bảo vệ rừng và chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng Cao su tại khoảnh 1,5,6-Tiểu khu 90 và khoảnh 3,4,5 - tiểu khu 91, Ban QLRPH Lộc Ninh
2090/QĐ-UBND30/07/2009Attachment IconPhê duyệt Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su tại khoảnh 2,3,7-Tiểu khu 382 Cty TNHH MTV cao su Bình Phườc
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470