CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Hide details for 20092009
111
Show details for 12/200912/2009
49
Show details for 11/200911/2009
42
Hide details for 10/200910/2009
3070/QĐ-UBND30/10/2009Attachment IconPhê duyệt Dự án đầu tư di dời và ổn định dân xâm canh
trong lâm phần Vườn Quốc gia Bù Gia Mập ra khu vực
định canh, định cư giai đoạn I, năm 2010 - 2011
3039/QĐ-UBND28/10/2009Attachment IconThành lập Đội Quản lý thị trường số 11 trực thuộc
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước
3038/QĐ-UBND28/10/2009Attachment IconThành lập Đội Quản lý thị trường số 10 trực thuộc
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước.
3037/QĐ-UBND28/10/2009Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ an
toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3030/QĐ-UBND27/10/2009Attachment IconPhê duyệt Phương án giao đất tái định cư Khu trung
tâm hành chính 05 xã của huyện Đồng Phú: Đồng Tâm,
Tân Phước, Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Hòa
3021/QĐ-UBND26/10/2009Attachment IconVề việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010,
Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2008 - 2010)
thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp
2976/QĐ-UBND21/10/2009Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với
diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng
đến năm 2020 huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
2975/QĐ-UBND21/10/2009Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với
diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng
đến năm 2020 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
2973/QĐ-UBND21/10/2009Attachment IconVề việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch chung Khu liên
hiệp công nghiệp đô thị và dịch vụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
2960/QĐ-UBND20/10/2009Attachment IconVề việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình:
Sửa chữa, nâng cấp hồ Sóc Xiêm, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
2942/QĐ-UBND19/10/2009Attachment IconVề việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình:
Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Láp, huyện Bình Long
2939/QĐ-UBND16/10/2009Attachment IconPhê duyệt Đề án xây dựng mô hình nông thôn mới
xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
(giai đoạn 2009 - 2011)
2933/QĐ-UBND15/10/2009Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với
diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng
đến năm 2020 huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
2931/QĐ-UBND 15/10/2009Attachment IconBan hành đơn giá thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi
bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng
thuộc dự án 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2930/QĐ-UBND 15/10/2009Attachment IconPhê duyệt phương án và chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân
thuộc Dự án: Đường dây 220KV Tân Định - Bình Long
huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470