CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Hide details for 20112011
102
Show details for 12/201112/2011
35
Show details for 11/201111/2011
23
Show details for 10/201110/2011
38
Show details for 9/20119/2011
72
Show details for 8/20118/2011
59
Show details for 7/20117/2011
70
Hide details for 6/20116/2011
1510/QĐ-UBND 30/06/2011Attachment Iconvề việc phê duyệt đề xuất dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lộc Tấn - Bù Đốp đoạn rừ Km0+000 đến Km 8+000
1509/QĐ-UBND 30/06/2011Attachment Iconvề việc phê duyệt đề xuất dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lộc Tấn - Bù Đốp đoạn rừ Km16+000 đến Km 24+200
1507/QĐ-UBND 30/06/2011Attachment Iconvề việc miễn tiền sử dụng đất, thuế trước bạ và lệ phí đối với đất xây dựng nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số thuộc chương trình 134 trên địa bàn tỉnh
1505/QĐ-UBND 30/06/2011Attachment Iconvề việc phê duyệt đề xuất dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lộc Tấn - Bù Đốp đoạn rừ Km8+000 đến Km 16+000
1504/QĐ-UBND 30/06/2011Attachment Iconvề việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2011- 2015, lâm phần Ban QLRPH Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh
1503/QĐ-UBND 30/06/2011Attachment Iconvề việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011- 2020 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2011- 2015, lâm phần Ban QLRPH Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh
1499/QĐ-UBND 29/06/2011Attachment Iconvề việc ban hành Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015
1490/QĐ-UBND 28/06/2011Attachment Iconvề việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu phố thương mại và dân cư, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
1489/QĐ-UBND28/06/2011Attachment IconPhê duyệt Dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng rừng Cao su tại khoảnh :4,7 - tiểu khu 90, Ban QLRPH Lộc Ninh
1471/QĐ-UBND22/06/2011Attachment IconV/v phê duyệt Dự án chuyên đổi rừng nghèo và đất trống sang trồng rừng cao su tại khoảnh: 6, 7 tiểu khu 315 và khoảnh 3 tiểu khu 318, Cty TNHH MTV Cao su Sông Bé
1469/QĐ-UBND 21/06/2011Attachment Iconvề việc Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh
1467/QĐ-UBND 21/06/2011Attachment Iconvề việc Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Hưu trí huyện Lộc Ninh
1459/QĐ-UBND21/06/2011Attachment IconPhê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án chuyển 12,4 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt sang đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà giống Tà Thiết quy mô 65.000 con/kỳ và khoanh nuôi bảo vệ 41,6 ha rừng tự nhiên - Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, tại khoảnh 2, tiểu khu 224 thuộc Ban QLRPH Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Thịnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470