CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Hide details for 20112011
102
Show details for 12/201112/2011
35
Show details for 11/201111/2011
23
Show details for 10/201110/2011
38
Show details for 9/20119/2011
72
Show details for 8/20118/2011
59
Show details for 7/20117/2011
70
Show details for 6/20116/2011
57
Show details for 5/20115/2011
77
Show details for 4/20114/2011
89
Show details for 3/20113/2011
37
Hide details for 2/20112/2011
416/QĐ-UBND24/02/2011Attachment Iconvv Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
414/QĐ-UBND23/02/2011Attachment Iconvv phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020
413/QĐ-UBND23/02/2011Attachment Iconvv điều chỉnh Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh
406/QĐ-UBND23/02/2011Attachment Iconthành lập Hội đồng xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia đối với hoạt động của đạo tin lành trên địa bàn tỉnh
401/QĐ-UBND22/02/2011Attachment Iconvv phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB bổ sung xây dựng khu tái định cư và nhà ở cơng nhân 38,44 ha tại ấp 1, xã Thành Tâm, huyện CThành
399/QĐ-UBND22/02/2011Attachment Iconvv thành lập Ban Thường trực giúp việc Ban An toàn giao thông
398/QĐ-UBND22/02/2011Attachment Iconvv kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
381/QĐ-UBND18/02/2011Attachment Iconvv phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Bình Phước khoá II (nhiệm kỳ 2010 - 2015)
379/QĐ-UBND18/02/2011Attachment IconCho phép thành lập Hội Thanh niên Việt Nam thị xã Bình Long
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470