CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Hide details for 20202020
89
Show details for 12/202012/2020
36
Show details for 11/202011/2020
40
Show details for 10/202010/2020
66
Show details for 9/20209/2020
81
Show details for 8/20208/2020
107
Show details for 7/20207/2020
58
Show details for 6/20206/2020
63
Show details for 5/20205/2020
119
Hide details for 4/20204/2020
947/QĐ-UBND05/04/2020Attachment IconQuyết định thu hồi đất Chùa Long Phước, giao UBND thị xã Phước Long để thực hiện công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải phía tây dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu TTHC và khu ĐTM thị xã Phước Long
929/QĐ-UBND29/04/2020Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 13/3/2-2- của UBND tỉnh Bình Phước
927/QĐ-UBND29/04/2020Attachment IconPhê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư thị trấn tân Phú quy mô 15,6 ha (thay đổi phương án xử lý nước thải) tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú và xã Tiến Hưng thành phố Đồng Xoài do Công ty Cổ phần Quang Minh Tiến làm chủ đầu tư
926/QĐ-UBND29/04/2020Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công và thân nhân người có công do đại dịch Covid-19 thành phố Đồng Xoài
924/QĐ-UBND29/04/2020Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công và thân nhân người có công do đại dịch Covid-19 huyện Bù Gia Mập
922/QĐ-UBND29/04/2020Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công và thân nhân người có công do đại dịch Covid-19 huyện Hớn Quản
921/QĐ-UBND29/04/2020Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công và thân nhân người có công do đại dịch Covid-19 huyện Chơn Thành
920/QĐ-UBND29/04/2020 Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công và thân nhân người có công do đại dịch Covid-19 thị xã Phước Long
919/QĐ-UBND29/04/2020Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công và thân nhân người có công do đại dịch Covid-19 thị xã Bình Long
918/QĐ-UBND29/04/2020Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công và thân nhân người có công do đại dịch Covid-19 huyện Bù Đăng
917/QĐ-UBND29/04/2020 Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công và thân nhân người có công do đại dịch Covid-19 huyện Lộc Ninh
916/QĐ-UBND29/04/2020Attachment Icon Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công và thân nhân người có công do đại dịch Covid-19 huyện Bù Đốp
915/QĐ-UBND29/04/2020Attachment IconPhê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "nâng công suất nhà máy nuôi trồng chế biến nấm công nghiệp sạch từ 3.000 tấn sản phẩm/năm lên 8.000 tấn sản phẩm/năm" do Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Sinh vật He Quan làm chủ đầu tư
912/QĐ-UBND29/04/2020Attachment Icon Kiện toàn BCĐ dự án hỗ trợ PT khu vực biên giới tiểu dự án tỉnh BP
910/QĐ-UBND29/04/2020Attachment IconQuyết định chủ trương đầu tư cho công ty CP cao su Đồng Phú
909/QĐ-UBND29/04/2020Attachment IconThành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu NN ứng dụng công nghệ cao Thanh Lễ
909/29/04/2020Attachment IconThành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu NN ứng dụng công nghệ cao Thanh Lễ
908/QĐ-UBND29/04/2020Attachment Icon Quyết định Cho công ty TNHHMTV sản xuất TM chăn nuôi Kim Hợi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án XD trang trại chăn nuôi heo
908/QĐ-UBND29/04/2020Attachment IconCho công ty TNHHMTV sản xuất TM chăn nuôi Kim Hợi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án XD trang trại chăn nuôi heo
907/QĐ-UBND29/04/2020Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình gia cố hạ lưu cống thoát nước trên tuyến ĐT.758 đoạn tân Lợi đi Bình Long
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470