CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
74
Hide details for 20192019
5
Hide details for 6/20196/2019
1254/QĐ-UBND14/06/2019Attachment IconBan hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1237/QĐ-UBND11/06/2019Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Phước Long
1221/QĐ-UBND10/06/2019Attachment IconBãi bỏ quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 về việc công bố sửa đổi, bổ sung 02 TTHC về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1172/QĐ-UBND03/06/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, sở NN&PTNT
6/CT-UBND17/06/2019Attachment IconTriển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh
16
Hide details for 5/20195/2019
1127/QĐ-UBND29/05/2019Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Công nghiệp Tân Khai II, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản
1123/QĐ-UBND28/05/2019Attachment IconGiao kế hoạch vốn năm 2019
1122/QĐ-UBND28/05/2019Attachment IconCông bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương qúy I năm 2019, tỉnh Bình Phước
1117/QĐ-UBND28/05/2019Attachment IconBan hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai từ, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1116/QĐ-UBND28/05/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh
1081/QĐ-UBND24/05/2019Attachment IconBan hành quy định Bộ tiêu chí thôn, ấp đạt chuẩn nông thôn mới; quy trình xét công nhận, công bố thôn, ấp đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2019-2020
1076/QĐ-UBND23/05/2019Attachment IconBan hành bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
1056/QĐ-UBND22/05/2019Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Bình Long
1015/QĐ-UBND20/05/2019Attachment IconBan hành quy chế làm việc của Ban Tổ chức, Ban Nội dung hợp tác Khoa học - Công nghệ - Môi trường giữa Bộ CHQS tỉnh với sở KH&CN, sở TN&MT giai đoạn 2019-2023
992/QĐ-UBND17/05/2019Attachment IconBan hành quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
930/QĐ-UBND09/05/2019Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
885/QĐ-UBND02/05/2019Attachment IconBan hành quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
18/2019/QĐ-UBND30/05/2019Attachment IconBãi bỏ quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17/2019/QĐ-UBND28/05/2019Attachment IconBan hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều nguyên liệu tỉnh Bình Phước
16/2019/QĐ-UBND24/05/2019Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Bình Phước
15/2019/QĐ-UBND22/05/2019Attachment IconBan hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14
Hide details for 4/20194/2019
753/QĐ-UBND18/04/2019Attachment IconBan hành quy định về mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
731/QĐ-UBND12/04/2019Attachment IconPhê duyệt đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019-2020 theo quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
720/QĐ-UBND10/04/2019Attachment IconSửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp ban hành tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
720/QĐ-UBND10/04/2019Attachment IconSửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp ban hành tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
719/QĐ-UBND10/04/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470